Skole­besty­rel­sen

Her kan du læse om skolebestyrelsen og deres arbejde.

På Grejsdal Skole har vi en engageret skolebestyrelse, som består af både forældre-, medarbejder- og ledelsesrepræsentanter. 

Bestyrelsen mødes 8 gange årligt. Derudover deltager de også i ansættelsessamtaler og er med til at arrangere diverse skolefester og andre forældrearrangementer. Nederst på siden kan du læse referaterne fra Skolebestyrelsens møder.

Forældrerepræsentanter:

Formand: Kristina Espesen - mor til Klara 6A

Næstformand: Tine Corfitz Jørgensen  - mor til Adam 4A

Daniel Mortensen - far til Mathilde 4A og Alberte 2A
Jens Lund Grindsted - far til Harald 6A 
Jesper Andersen Leth - far til Frode 6A og Rune 1A
Rasmus Henriksen -  far til Caspian 5A
Christian Merrild - far til Lucy 6A

Medarbejder- og ledelsesrepræsentanter:

Linne Freja Østergaard
Bettina Ziegler

Jens Grothe Hjort, skoleleder

Suppleanter

Vakant

Referater fra Skolebestyrelsens møder i 2023/2024

 • 21. august 2023

  1. Velkomst og præsentation af ny medarbejderrepræsentant (10 min)

  Referat:
  Bettina Ziegler er ny medarbejderrepræsentant.

  1. Siden sidst (Orienteringspunkt) (30 min)

  Referat:

  1. a) Ledelseskonstellation og plan fremadrettet

  Referat:
  Der skal ansættes både en skoleleder og en viceskoleleder.
  Skolelederen bliver ansat først så vedkommende kan være med til at ansætte viceskolelederen. Det er planen, at ny viceskoleleder skal ansættelse med start 1. januar.
  Ditte er på skolen til udgangen af december, og skal være med til at overlevere opgaven til kommende skoleleder. Der vil også være et overlap med ny skoleleder og Peter.
  *bestyrelsen pointerer vigtigheden i, at der bliver ansat en viceskoleleder hurtigst muligt efter den nye skoleleder, er blevet ansat, så vedkommende ikke kommer til at sidde alene med ledelsen.

  1. b) Kort status omkring økonomi

  Referat:
  Peter gennemgik økonomien.

  Bestyrelsens opmærksomhed henledes på at der er en større uoverensstemmelse mellem det skolen får i inklusionspuljen, og det som skolen pt. bruger i betaling for elever i segregerede tilbud.
  Lige nu kan det økonomisk hænge sammen på grund af kompensationspuljen. Kompensationspuljen er dynamisk, hvilket betyder, at puljen kan ske at ændre sig til at bliver mindre eller helt bortfalde. Hvis dette sker, vil økonomien på skolen ikke længere hænge sammen. Derfor er det et vigtigt opmærksomhedspunkt fremadrettet for skolen, at snakke om hvordan vi får fokus på en højere grad af inklusion af elever med særlige behov. Ligeledes vil det være en god fremadrettet strategi at fokusere på fastholdelse af eleverne der går på skolen, samt indskrivning af nye elever.
  *Der kommenteres på, at det er en meget stor andel af skolens økonomi, som bruges på segregerede elever.
  *Forældrerepræsentanterne overvejer at skrive til forvaltningen, at de er bekymret over skolens økonomi, når der kigges fremad.

  1. c) Stillingsopslag skoleleder – er vedlagt dagsorden

  Referat: Peter orienterede om at stillingen er opslået og opfordrede bestyrelsen til at dele dette i deres netværk.

  1. d) Kandidater til ansættelsesudvalg

  Referat:
  Rasmus
  Daniel
  Kristina

  Deltager i ansættelsesudvalget som forældrerepræsentanter.

  Deltagerne i ansættelsesudvalget modtager snarest en mail med adgang til rekrutteringssagen.

  1. Skoleårets indsats – ”Det pædagogiske værtskab” ved Ditte (20 min.)

  Referat:
  Ditte orienterede om den proces der har været i opstartsperioden i skoleåret. Der er i den kommende tid fokus på opstarten af timerne, hilsetraditioner, ro og fokus under opstarten. Bestyrelsen udtrykker vigtigheden af, at en ny skoleleder fortsætter indsatsen med ”Pædagogisk værtskab” og ikke ændrer kursen.  

  1. Fælles spisning – der er bestilt forplejning (20 min.)
  2. Trivselsundersøgelse – processen på skolen (20 min.)

  Referat:
  Peter orienterede om skolens arbejde med elevernes trivsel. Overordnede tendenser som viser mønstre på skolen blev forelagt bestyrelsen. Herefter orienterede Peter og Ditte om arbejdet med trivselshandleplaner på klasseniveau, som alle fremlægges på forældremøderne. Desuden drøftes opstart af elevråd. Bestyrelsen bifalder arbejdet og peger på at demokratisk opstilling af børn fra 4.- 6. klasse med ansøgning, er den model vi går med på Grejsdal skole.

  1. Deltagelse i forældremøder (15 min.)

  Referat:

  Tine, Christian, Jens og Rasmus fortæller lidt kort om bestyrelsens arbejde tirsdag (3. – 6. klasse) Daniel tager (0.- 2.)

  Evt. 5 min.

  Kommende møder:

  Mandag d. 21/8, tirsdag d. 3/10, onsdag d. 8/11, torsdag d. 14/12, mandag d. 22/1, tirsdag d. 5/3, onsdag d. 17/4, torsdag d. 6/6

   

  Alle møder fra 17-19, men hvis dagsorden ikke er til det så 18.30

 • 3. oktober 2023

  1. Velkomst og præsentation af dagsorden (5 min)

   

  1. Siden sidst (Orienteringspunkt) (20 min)

   

  1. a) Ansættelse af skoleleder

  Referat: Peter orienterede sammen med Daniel om processen.

   

  1. b) Orientering om elevråd

  Elevrådet er nu dannet og afventer første møde i næste uge. På mødet skal der udpeges en formand og en næstformand, som kan deltage i fremtidige skolebestyrelsesmøder.

   

  1. c) Stillingsopslag viceskoleleder – er vedlagt dagsorden

  Ingen kommentarer

   

  1. d) Kandidater til ansættelsesudvalg for viceskoleleder

  Christian og Tine har meldt sig fra bestyrelsen

  Samtaler starter kl. 17.00

   

   

  1. Børn skal også betale – Gennemgang af principper for erstatning af ødelagt inventar - vedhæftet vejledning (10 min.)

  Referat:

  Principperne blev gennemgået og er den vejledning vi som skole henholder os til i tilfælde af erstatningssager. Det er et ønske at denne lægges på hjemmesiden, således at forældre er informerede, eller har muligheden for at orientere sig.

   

  1. Den gode kommunikation mellem skole og hjem – vedlagt princip kædes sammen med forventninger til forældre på Grejsdal Skole (40 min.)

  Referat: Vi eftersøger et allerede vedtaget princip som specifikt omhandler skole/hjem samarbejdet. Bestyrelsen stiller sig generelt positivt overfor forslaget om at være mere explicit i vores forventning i samarbejdet mellem skole og forældre. Der skal på kommende bestyrelsesmøder arbejdes med en forventning til forældre i form af fx:

  • Barnet er udhvilet og har fået sin søvn
  • En god og sund madpakke med
  • Forberedet hjemmefra på dagen, skema, idræt mv.

   

  Det sker i Grejsdalen – Kan vi få positiv kommunikation ud her, som måske kommer fra vores facebookside.

   

  1. Spisning og præsentation af ny hjemmeside ved Rikke (15 min)

  Bestyrelsen fik et kort overblik over designet på den nye hjemmeside. Man stiller sig positivt overfor at få en mere udbygget og ren hjemmeside.

   

  1. Fremtidens børnehaveklasse på Grejsdal Skole (20 min)
  • Tanker omkring rød tråds fortsættelse
  • Ansættelse af børnehaveklasseleder
  • Tanker om formålet med børnehaveklassen

   

  Referat: Der er ikke taget beslutninger til dette punkt, men punktet tages op ud fra følgende betragtninger:

  1. Prioritet med en fast person der er på 0. klasse fuld tid, således at børnene ikke oplever mange skift i løbet af dagen/ugen allerede i børnehaveklassen.
  2. OBS på at børnehaveklassen ikke bliver til 1. klasse pga. ”Rød tråd”. Bestyrelsen bemærker at der ikke følger tilstrækkelige ressourcer med fra børnehaven og det trækker så store veksler på Grejsdal Skoles personale, at det taler for en evt. udslusning af ”rød tråd” tilbuddet.

   

  1. (10 min)

  Referat: Dagsordener og referater opbevares på Z drevet i skolens eget system. Alle referater udstilles på den nye hjemmeside.

   

  Peter laver en oversigt over referater 1-2 år bagud, og bestyrelsen hjælper med de referater der mangler. Lige pt. kan disse ikke tilgås fra hverken ny eller gammel hjemmeside.

   

  VAF er igen ude med en negativ artikel omkring sygefravær på Grejsdal Skole. Artiklen går 3 år bagud, og der er ikke nær det relevante sygefravær pt. hvor vi ligger på forventeligt niveau. Dog har vi haft to sygemeldinger på fuld tid i september

 • 8. november 2023

  1. Velkomst og præsentation af dagsorden (5 min)

  Dagsorden blev præsenteret og godkendt.

  2. Præsentation af bestyrelsen (10 min)

  De enkelte medlemmer præsenterede sig.

  3. Siden sidst (Orienteringspunkt) (10 min)

  Jens orienterede om sin opstart på skolen. Der sker rigtig meget godt, som der skal bygges videre på.

  Der er stor interesse for stillingen som viceskoleleder, hvilket bl.a. ses ved de mange rundvisninger – indtil nu er der kalendersat 13 rundvisninger.

  4. Fra dialogmødet (15 min)

  Jens var tirsdag til dialogmøde med BFU (børne/familie udvalget). Det er et møde, hvor skolebestyrelser har mulighed for at komme i dialog med politikerne.

  Her blev budget 2024 præsenteret. Der skal spares 21-25 mio. kr. på området. I slutningen af november kommer der et katalog ud til skolerne med mulige reduktioner. Der er herefter en høringsperiode frem til 4. januar. Det er vigtigt vi som bestyrelse laver at svar og sender ind – der er god tradition for, at politikerne tager de høringssvar som kommer ind seriøst og tænker det ind i deres beslutninger.

  Der var et punkt omkring det gode skolehjemsamarbejde. Det var med udgangspunkt i den seneste tids fokus på Aula og brugen af denne.

  Slutteligt var der et punkt angående det nye folkeskoleudspil, som kom for et par uger siden. En del af forslaget har med udskoling at gøre, men der er stadig en del som er relevant for Grejsdal Skole. Forslaget er ikke vedtaget, men af de ting der er med, er øget indflydelse for skolebestyrelser og mere selvbestemmelse på den enkelte skole.

  5. Den gode kommunikation mellem skole og hjem – vedlagt princip kædes sammen med forventninger til forældre på Grejsdal Skole (35 min.)

  a) Fortsættelse af punkt der var til drøftelse på sidste møde

  Efter en generel drøftelse var der enighed om, at nedsætte en lille skrivegruppe, som laver et udkast til et princip for det gode skole/hjem samarbejde. Der tages udgangspunkt i det som allerede er på hjemmesiden og det som ellers kan findes frem.

  Skrivegruppen består af Jens og Jens.

  6. Spisning (15 min)

  7. Resten af skoleårets møder

  a. Input til indhold på årets møder. Hvad ved vi allerede der kommer?

   

  Dato

  Indhold

  14/12

  Høringssvar

  Princip for skole/hjemsamarbejde (godkendelse)

  Julehilsen

  22/1

  Princip for meddelelsesbog (opstart)

  Proces for valg til bestyrelsen

  Overgang fra børnehave til skole, antal indskrevne børn, førskole.

  5/3

  Årsregnskab 2023

  Budget 2024

  Princip for meddelelsesbog til godkendelse

   

  17/4

  Princip XX (opstart / gennemsyn)

  6/6

  Princip XX (godkendelse)

  Skemaer, opgaver

  Konstituering af ny bestyrelse

   

  Til senere møder

  Form og indhold for forældremøder

   

  8. Forårets bestyrelsesvalg (10 min)

  a. Hvordan får vi gjort det synligt?

  Udarbejde en fysisk folder. Denne kan uddeles i forbindelse med, at forældre henter deres børn i SFO. Bl.a. Christian vil gerne bruge en fredag på at komme i direkte kontakt med forældrene.

  Endvidere kan folderen uddeles til forældrene til kommende 0. årg.

  9. Evt. (10 min)

  Fælles forældremøde var fint, dog lå det lidt tidligt. Fokus på de udfordringer der er for lærere som er i flere klasser. Samt forældre som ligeledes kan have børn i flere klasser.

 • 14. december 2023

  1. Godkendelse af referat fra sidst (2 min)

  Godkendt

  2. Godkendelse af dagsorden (5 min)

  Godkendt

  3. Præsentation af bestyrelsen for elevråd (3 min)

  Forældrene præsenterede sig for Emil

  4. Nyt fra elevråd (10 min)

     a) Arbejdet med undervisningsmiljøvurdering

  Emil fortalte om det arbejde de har lavet i elevrådet indtil nu. På det sidste møde har de arbejdet med det at være en rollemodel. Dette for at sætte fokus på, hvad der er vigtigt når man er legepatrulje.

  Endvidere har de arbejdet med ideer til aktiviteter legepatruljen kan have med.

  5. Siden sidst (Orienteringspunkt) (10 min)

  Indskrivning til kommende bhk er godt i gang, og der er pæn interesse.

  Der er i dag kommet nye træheste og vogn. Vi har fået sponsoreret hestene.

  Jens udsender julehilsen fredag uge 50.

  Johannes vil fremadrettet deltage på møderne.

  6. Høringssvar til reduktionskatalog (40 min)

  1. Bilag er udsendt tidligere.

  Reduktionskataloget blev snakket igennem, og det blev besluttet at der udarbejdes et høringssvar, som går på det generelle med at skulle spare, og ikke målrettet de enkelte dele af kataloget. Jens Lund Grindsted og Christian laver høringssvar og sender til gennemsyn.

  7. Spisning (15 min)

  8. Princip for skole-/hjemsamarbejde (30 min)

  1. Færdiggørelse af princip – udkast sendt med dagsorden.

  Udkastet blev læst igennem og der kom ideer til rettelser. Jens retter det til, og det kommer til endelig godkendelse på næste møde.

  9. Evt. (5 min)

  Julehilsen fra bestyrelsen blev snakket igennem og godkendt

 • 22. januar 2024

  1. Godkendelse af referat fra sidst

  • Referatet blev godkendt.

  2. Godkendelse af dagsorden

  • Dagsorden godkendt.

  3. Præsentation af bestyrelsen for og af Johannes

  • Alle blev præsenteret.

  4. Nyt fra…. (Orienteringspunkt)

  a) Kvalitetstilsyn

  • Vi er blevet udtaget på baggrund af den forrige trivselsmåling.
  • Forvaltningen er blevet bedt om en redegørelse for, hvad der er
  sat i værk på de udtagne skoler.
  • Vi ved mere, når vi nærmer os juni.

  b) Fælles skolebestyrelsesmøde

  • 22. februar 16.30-19.00 er der fælles skolebestyrelsesmøde
  for Højen Skole, Vejle Midtbyskole og Grejsdal Skole. Mødet
  foregår på Vejle Midtbyskole, afd. Strandgade.

  • Der er tid til møde både i egen bestyrelse og fælles.

  • Mødet erstatter skolebestyrelsesmødet den 5. marts, som
  udgår.

  5. Princip for skole-/hjemsamarbejde

  a) Endelig godkendelse

  • Princippet blev godkendt.

  6. Bestyrelsesvalg

  a) Tidsplan og rekruttering

  • Regelsæt og tidsplan for afholdelse af skolebestyrelsesvalg
  vedlægges referatet som bilag.

  • På Grejsdal Skole nedsætter vi ikke en valgbestyrelse, men
  hele bestyrelsen arbejder med at forberede valget.

  • Medlemmer på valg:

  Kristina – genopstiller ikke
  Tine – genopstiller
  Daniel – genopstiller
  Christian – genopstiller ikke
  Jens – genopstiller ikke
  Jesper – genopstiller ikke.
  Derudover skal der findes en suppleant.

  • Tidsplanen blev gennemgået.

  • Hvervning af medlemmer til skolebestyrelsen:

  - Bod til skolefesten hvor der kan informeres om arbejdet i
  bestyrelsen.

  - Der skal informeres ud snarest om valget, og hvor vigtigt
  det er, at der er nogle, der melder sig, da der er mange, der
  ikke kan sidde længere, da de ikke længere har børn på
  skolen.

  - Vi har brug for hjælp fra forældrerådene i klasserne til at
  sprede budskabet om det vigtige arbejde i
  skolebestyrelsen.

  - Daniel deltager i infomøde for førskoleforældre.

  7. Spisning

  8. Oversigt over principper

  a) Hvilke principper har vi som ligger klar og hvilke skal rettes til?

  - Politikker og principper kan findes her:
  Politikker og principper - grejsdalskole.vejle.dk

  - Der findes et princip for brug af digitale medier, som ikke
  er lagt på hjemmesiden. Det bliver gjort.

  - Vi følger op på, om vi har de principper, som vi er
  forpligtet på.

  - Her kan læses mere om principper: 
  Principper | Skole og Forældre (skole-foraeldre.dk)

  - Generelt skal vi gennemgå alle principper, som
  skolebestyrelsen har udfærdiget. Dette er et arbejde, som
  skal igangsættes af den nye bestyrelse.

  - Alle principper og referater fra skolebestyrelsen skal ligge
  på hjemmesiden.

  9. Brugertilfredshedsundersøgelse

  • Ca. 60 personer har svaret.

  • Jens gennemgik tallene på: Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskolen og SFO | Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ism.dk)

  • Når vi kigger på de enkelte delområder, ligger vi både i midten og
  lavt.

  • Det har været en usikker periode, der har ledt op til undersøgelsen,
  men indtrykket ud fra besvarelsen er, at der er tilfredshed med det
  nære – det der foregår i klassen – og samarbejdet med de voksne
  omkring ens barn. Derimod kan der spores en bekymring for skolens
  ve og vel blandt andet pga. hyppige udskiftninger i ledelsen.

  10. Princip for meddelelsesbog

  • Jens gennemgik intentionerne med og de formelle krav til
  meddelelsesbogen.

  • Meddelelsesbogen kommer højst sandsynligt til at ligge i
  MinUddannelse, og derfor drejede en del af snakken sig om, hvad
  MinUddannelse er og kan.

  • Selve arbejdet med princippet begynder på et senere møde.

  • Der efterlyses en oversigt over, hvilke steder pædagoger og
  lærere kommunikerer om det enkelte barn. Hvor meget skal
  dokumenteres til daglig. Hvordan vil personalet gerne bruge det,
  så det giver mening?

  11. Evt.

  • Der er behov for en præcisering af, hvordan man sygemelder sit
  barn, så det bliver registreret korrekt.

 • 22. februar 2024

  1. Godkendelse af referat fra sidst.

  • Godkendt

  2. Godkendelse af dagsorden

  • Godkendt

  3. Nyt fra... (Orienteringspunkt)

  • a) Indskrivningen er faldet på plads, og der er 28 skrevet op til kommende 0. årgang
  • b) I øjeblikket og i de næste par uger gennemføres elevtrivselsmåling.
  • c) Vejle er vært for Landsstævne i 2025, og i den forbindelse skal vi muligvis have gæster overnattende på skolen, mens det står på. Derudover vil der nok også komme fælles aktiviteter for børnene op til landsstævnet. 
  • d) Der er en sag kørende i forvaltningen omkring Chromebooks og skolernes brug af Google Drev. Konsekvensen kan være, at skolerne ikke må bruge Googles løsninger fra 1. august, men vi håber på, at det lykkes at finde løsninger, som overholder gældende regler. 
  • e) Orientering om resultatet af overenskomstforhandlingerne, som dog ikke er stemt igennem endnu.

  4. Lukkedage i SFO skoleåret 2024-2025

  • a) Vi har 9 lukkedage
  • b) Vi gør ekstra opmærksom på, at Grundlovsdag er en lukkedag.

  5. Bestyrelsesvalg

  • a) Gennemgang af procedure (medsendt som bilag)
  • b) Rekruttering
  • - Det var rigtig godt givet ud at have en bod til skolefesten både onsdag og torsdag. Der var flere, som opdagede, hvad/hvem skolebestyrelsen er.
  • - Daniel deltager i intromødet for førskoleforældre d. 12. marts kl. 17-18.

  • c) Uddeling af evt. opgaver

  • - Valgbestyrelsen består af Kristina, Tine og Jens.
  • - Bogen om skolebestyrelsens arbejde fra Skole & Forældre gives som velkomstgave til nye medlemmer af skolebestyrelsen.

  6. Evt.

  • På mødet d. 17. april aftales det, hvordan vi klæder nye skolebestyrelsesmedlemmer på.

  Kommende møder: Onsdag d. 17/4, torsdag d. 6/6.

 • 17. april 2024

 • 6. juni 2024